วิสัยทัศน์

 

Active

  1.1 ทำงานอย่างมีเป้าหมาย

1.2 มองไปข้างหน้า

1.3 ท้าทายทุกสถานการณ์

 

Action

 2.1 ทำงานเชิงรุก

 2.2 มุ่งชนเป้าหมายที่เห็น

 2.3 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

Assurance

 3.1 เป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 3.2 กล้ารับผิดชอบผลงาน

 3.3 จบงานอย่างมีประสิทธิภาพ