บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน1 ล้านบาท โดยเริ่มจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท ในปี 2545เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาทในปี 2545 และเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานรับเหมาก่อสร้างจนมูลค่างานถึง 3,500 ล้านบาท ต่อมาได้ขยายธุรกิจเพิ่มเงินทุนเป็น 50 ล้านบาท ในปี 2561 นี้ และบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ด้วยการรับเหมางานโดยตรงจากเจ้าของงาน หรือรับเหมางานช่วงจากผู้รับเหมารายอื่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชื่อเสียงและผลงานในอดีตของบริษัทเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้า บริษัทฯ จึงได้เติบโตและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจก่อสร้างครอบคลุมทุกประเภท

บริษัทฯ ยังคงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับ บริการที่ดีที่สุดจากเรา