top of page
SAFETI.png

สนใจสอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :

02-876-1740 / 095-364-1149

Facebook Page

@thaisiamnakorn

อุปกรณ์

รักษาความปลอดภัย

ภายในที่อยู่อาศัย

152x40 SAFETI-Images Only-Indexed.png
SAFETI.png

DIGITAL DOOR LOCK

SY37MUA1.png

SY37MUA

SY37MUA2.png

มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ด, รหัสผ่าน,

และการใช้กุญแจ
สามารถตั้งระบบรักษาความปลอดภัยได้ถึงสองชั้น
มีระบบล็อกประตูอีกชั้นโดยการโยกประตูจับ

จากด้านใน เพื่อป้องกันอีกชั้น
ตัวเครื่องมีช่องชาร์จไฟสำรองจากพาวเวอร์แบงค์
สามารถใช้แอปพลิเคชั่นในการปลดล็อกได้

SY92-AC1.png
SY92-AC2.png

SY92-AC

Digital Door Lock คุณภาพดี วัสดุสเตนเลส

เคลือบผิวทองแดง / 

นิคเกิลซาติน / ทองซาติน

ปลดล็อกได้ 5 รูปแบบ

ความปลอดภัยสูง

UnlockPotentialIcon.png

5 รูปแบบการปลดล็อก

ความปลอดภัยขั้นสุดสำหรับที่พักอาศัย

และอาคารสำนักงาน

กุญแจ, บัตร NFC, รหัสผ่าน

ลายนิ้วมือ, แอปพลิเคชั่น

คุณสมบัติ
เด่น

-มีระบบล็อกประตูอีกชั้นด้วยการโยกมือจับประตูจากด้านใน
  เพื่อป้องกันอีกชั้น
-สามารถตั้งระบบรักษาความปลอดภัยได้ถึง 3 ชั้น
-ตัวเครื่องมีช่องสำหรับชาร์จไฟสำรองจากพาวเวอร์แบงค์
-มีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ LED และเสียงแจ้งเตือน ทำให้
  ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
-มีการป้องกันรหัสผ่านถูกเปิดเผยด้วยการ
     -ก่อนป้อนรหัสผ่านและสิ้นสุดรหัสผ่าน
       
สามารถกดปุ่มใดก็ได้
-ลายนิ้วมือและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ สามารถลบได้

PasswordTrickery.png
F6-1.png
F6-2.png

F6

Digital Door Lock

สำหรับกระจกและบานสไลด์

UnlockPotentialIcon.png

5 รูปแบบการปลดล็อก

ความปลอดภัยขั้นสุดสำหรับที่พักอาศัย

และอาคารสำนักงาน

กุญแจ, บัตร NFC, รหัสผ่าน

ลายนิ้วมือ, แอปพลิเคชั่น

คุณสมบัติ
เด่น

-ตัวเครื่องมีช่องสำหรับชาร์จไฟสำรองจากพาวเวอร์แบงค์
-ติดตั้งกับบานกระจกสวิงและบานสไลด์ได้
-มีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ LED และเสียงแจ้งเตือน ทำให้
  ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
-มีการป้องกันรหัสผ่านถูกเปิดเผยด้วยการ
     -ก่อนป้อนรหัสผ่านและสิ้นสุดรหัสผ่าน
       
สามารถกดปุ่มใดก็ได้
-ลายนิ้วมือและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ สามารถลบได้

PasswordTrickery.png

F12

Digital Door Lock

ระบบความปลอดภัย

2 ชั้น

UnlockPotentialIcon.png

5 รูปแบบการปลดล็อก

ความปลอดภัยขั้นสุดสำหรับที่พักอาศัย

และอาคารสำนักงาน

กุญแจ, บัตร NFC, รหัสผ่าน

ลายนิ้วมือ, แอปพลิเคชั่น

F12-1.png
F12Key.png

ฟันกุญแจอยู่ภายในร่อง
ป้องกันการปลอมแปลง
และการสะเดาะ

คุณสมบัติ
เด่น

PasswordTrickery.png

-มีระบบล็อกประตูอีกชั้นด้วยการโยกมือจับประตูจากด้านใน
  เพื่อป้องกันอีกชั้น
-สามารถตั้งระบบรักษาความปลอดภัยได้ถึง 3 ชั้น
-ตัวเครื่องมีช่องสำหรับชาร์จไฟสำรองจากพาวเวอร์แบงค์
-มีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ LED และเสียงแจ้งเตือน ทำให้
  ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
-มีการป้องกันรหัสผ่านถูกเปิดเผยด้วยการ
     -ก่อนป้อนรหัสผ่านและสิ้นสุดรหัสผ่าน
       
สามารถกดปุ่มใดก็ได้
-ลายนิ้วมือและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ สามารถลบได้

bottom of page